Khatron Ke Khiladi  Season 12  Coming out on  2nd July 2022  & cast list.

 # 1  Rubina Dilak

 # 2  Pratik Sehjpal

 # 3  Shivangi Joshi

# 4  Faisal Sheikh

 # 5  Nishant Bhat 

# 6  Kanika Mann

# 7  Mohit Malik

# 8  Jannat Zubir

# 9  Chetna Pande

# 10  Tushar Kalia

# 11  Sriti Zha

# 12   Rajiv  Adatia

# 13  Aneri Vajani

# 14   Erika Packard